محصولات - شیرهای کنترلی

کنترل کننده خودکار فشار تیپ 2-39

کنترل کننده خودکار فشار تیپ 2-39

[ بازدید: 11911 ]

گروه: شیرهای کنترلی

نوع: سامسون
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

این دستگاه با دامنه تنظیم فشار از 0.2 الیbar 16 ، سایز ولو از DN15 تا DN100 و با فشار نامی PN16 یا PN25 تا دمای ˚C350 در خطوط بخار قابل استفاده می باشد. سایز نامی : 15-50 , 65-80 , 100 فشار نامی : 16 یا 25 bar دامنه های تنظیم فشار : 0.2…1 ; 0.8…2.5 ; 2…5 ; 4.5…10 or 8…16